Úvodní stránka Nejlevnější
originální díly
Nejlevnější
použité díly

Oparts

Nejlevnější
NÁHRADNÍ díly

Všeobecné obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Václav Vítů, se sídlem Krupka, Teplická 393/11, PSČ 417 41, IČ: 86824368, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Teplicích, č.j.: 05/11346Nov (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby umístěné na webových serverech oparts.cz a noparts.cz (dále jen „Služby“).

1.2 Vztahy Poskytovatele s Uživateli Služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále jen „Podmínky“).

1.3 Vztahy Poskytovatele s Uživateli Služeb neupravené Podmínkami nebo zvláštními podmínkami užívání Služeb se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů.

1.4 Uživatelem je každá osoba zaregistrovaná na Serverech Poskytovatele, která využívá Služeb Poskytovatele.

1.5 Zadavatel je osoba, či společnost inzerující na Serverech Poskytovatele.

1.6 Třetí osobou (stranou) je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele, Zadavatele a Uživatele.

II. OBJEDNÁVÁNÍ INZERCE

2.1 „registrace prodejce“ ve smyslu následujících Všeobecných obchodních podmínek,  je smlouva o zveřejnění jednoho nebo více inzerátů od jednoho inzerenta a jsou přesně definovány ve smlouvě poskytovatele a zadavatele. V případně omezené registrace prodejce (max. 10 uveřejněných inzerátů) se zadavatel musí řídit  pravidly uvedenými ve Všeobecných obchodních podmínkách.

2.2 Poskytovatel přijímá inzeráty/vkládané přílohy formou závazné registrace prodejce, eventuálně na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a zadavatelem.

2.3 Potvrzení termínu zveřejnění inzerátu, formát inzerátu a ověření kalkulace ceny vystaví poskytovatel vždy nejpozději do tří pracovních dnů po jejím obdržení od zadavatele.

2.4 Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky poskytovatelem. V případě, že nedojde k potvrzení objednávky poskytovatelem, považuje se za uzavření smlouvy vlastní zveřejnění inzerátu/realizace jiné formy reklamního plnění.

2.5 V případě klamného zadání textu, či cen inzerovaného zboží zadavatelem, si poskytovatel vyhrazuje právo po zadavateli vyžadovat nápravu a do doby uskutečnění nápravy pozastavit zadavateli inzerci.

2.6 Zadavatel zodpovídá za obsahovou a právní přípustnost textových a obrazových podkladů pro inzerci, včetně jejich souladu se zákonem č.40/1995 Sb. a doplnění zákona č. 468/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2.7 Poskytovatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. V případě uplatňování nároků třetí stranou je zadavatel povinen na sebe převzít  závazky z těchto nároků vyplývající, nebo je povinen nahradit poskytovateli škody, které vznikly s uveřejněním opravy chybného nebo právně nepřípustného inzerátu či vkládané přílohy.

2.8 Zadavatel má možnost, vyzkoušet si zdarma inzerci na portálu www.oparts.cz a to v rozsahu maximálně 10 uveřejněných inzertů. I v tomto případě je zadavatel povinen uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a řídit se pravidlem, že sleva u inzerovaného dílu musí být minimálně 50% z nenavýšené katalogové ceny inzerovaného dílu (díl musí být nový, nikdy nepoužitý). V případě zjištění nesrovnalostí se poskytovatel bude řídit odstavcem „2.5“ tohoto bodu.

2.9 Zadavatel registrací prodejce souhlasí s tím, že poskytovatel může jméno společnosti zadavatele prezentovat na svých internetových stránkách (www.oparts.cz, www.noparts.cz).

III. SCHVÁLENÍ INZERCE

3.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu obsahu, původu nebo technické formy, jestliže je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi, nebo jestliže poškozuje dobré jméno poskytovatele či je jeho zveřejnění pro poskytovatele nepřípustné.

3.2 Poskytovatel není povinen zadavateli zdůvodňovat, proč inzerát odmítl.

3.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřijmout inzerci od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, eventuálně pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky. Toto opatření může poskytovatel uplatnit i v průběhu dlouhodobé reklamní kampaně, kdy inzerent průběžně neplní své závazky. Tímto přerušením, či pozastavením reklamní kampaně není nijak dotčeno právo poskytovatele vymáhat dlužné částky právní cestou.

3.4 Stornování objednávky inzerce musí být vždy provedeno emailem na adresu: info@oparts.cz, info@noparts.cz. Poskytovatel bude zadavatele kontaktovat s odpovědí o stornování objednávky.

IV. NEPLNĚNÍ ZAKÁZKY

4.1 Pro případ vyšší moci je poskytovatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrady za vzniklé škody.

4.2 Z prokazatelně závažných důvodů si poskytovatel vyhrazuje právo nedodržet potvrzenou pozici/termín zveřejnění inzerátu. V takovém případě písemně dohodne se zadavatelem náhradní plnění, maximálně však do výše objednaného plnění.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Poskytovatel fakturuje zadavateli v souladu se zákonem nejpozději do 15ti dnů od data registrace prodejce. Faktura se zasílá zadavateli spolu s písemnou smlouvou na jím uvedenou korespondenční adresu nebo po domluvě obou stran e-mailem. Omezená registrace prodejce (max.10 uveřejněných inzerátů) je ZDARMA.

5.2 Doba splatnosti faktur je 14 dnů po doručení zadavateli, není-li dohodnuto předem písemně jinak.

5.3 Pokud nebudou pohledávky poskytovateli uhrazeny zadavatelem ve lhůtě splatnosti, bude poskytovatel postupovat v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku.

5.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo stanovit v tematických přílohách či jiných komerčních projektech smluvní ceny.

VI. POŠTOVNÉ A BALNÉ

6.1 Poštovné a balné (popř. osobní převzetí) si vždy definuje zadavatel, buď již v inzerátu, či po písemné, telefonické domluvě s Uživatelem, či třetí stranou. Poskytovatel nemá povinnost zjišťovat tyto skutečnosti Uživatelům a třetím stranám.

VII. REKLAMACE

7.1 Poskytovatel nenese zodpovědnost za reklamace způsobené zadavatelem třetím stranám. Reklamace se řeší dle reklamačního řádu zadavatele.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem a zadavatelem zadané osobní údaje v zabezpečené databázi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytovatel nevyžaduje a ani nebude vyžadovat po Uživatelích citlivé osobní údaje.

8.2 Poskytovatel se zavazuje, že nebude osobní údaje získané od Uživatelů a zadavatelů zpracovávat, prezentovat, sdílet, předávat, prodávat ani jinak s nimi manipulovat bez předchozího souhlasu Uživatele a zadavatele způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami.

8.3 Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná opatření, aby veškeré Uživateli a zadavateli zadané osobní údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

8.4 Uskutečněním registrace uděluje Uživatel a zadavatel Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno (název společnosti), adresa, IČO, emailová adresa, telefonní číslo a to za účelem identifikace Uživatele a zadavatele při užívání Služeb a dále za účelem marketingových aktivit Poskytovatele, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté uživatelem elektronickým způsobem po dobu přiměřenou k naplnění účelu jejich zpracování. Uživatel a zadavatel má právo k jejich přístupu a je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány. V případě porušení svých práv může požádat Poskytovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů. Uživatel a zadavatel bere na vědomí, že má práva dle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Uživatel může svůj souhlas kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na adresu Poskytovatele.

IX. OBCHODNÍ SDĚLENÍ

9.1 Uživateli a zadavatel tímto výslovně souhlasí s tím, že je Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli obchodní sdělení na emailové adresy Uživatele a zadavatele, které obsahují informace o Službách nebo o produktech a službách třetích osob ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

9.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek.

9.3 Tyto Podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1.8.2014

ZADAVATEL I UŽIVATEL ZAHÁJENÍM INZERCE, ČI NÁKUPU NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.OPARTS.CZ, WWW.NOPARTS.CZ PŘÍJÍMÁ ZNĚNÍ TĚCHTO VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK.

© Oparts.cz 2014, Všechna práva vyhrazena

Vytvořila společnost Pro-idea.cz

Přihlášení

Pokud u nás chcete inzerovat své díly a nemáte doposud vytvořený účet, zaregistrujte se.

Neznáte své heslo?